Język English Deutsch Polski

Dziś jest:

#
#
epracaegospodarkaeturystykaeurzad
#
Jesteś tutaj:Fundusze dla przedsiębiorców > Programy przedakcesyjne

Fundusze przedakcesyjne

 
W historii Polski rok 1989 jest datą szczególną. To właśnie wtedy rozpoczął się długi i żmudny proces transformacji społeczno- gospodarczej, który trwa do chwili obecnej. Zapoczątkowane wtedy przemiany zostały wsparte różnymi programami pomocowymi pochodzącymi głównie od USA i państw Wspólnot Europejskich. Początkowo miały one na celu podtrzymanie pozytywnych przemian zachodzących w Polsce i ich przyspieszenie. Dopiero z czasem wraz z rozpoczęciem procesu integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej charakter dostępnych funduszy uległ zmianie. Pieniądze miały służyć realizacji projektów umożliwiających akces Polski do UE. W taki sposób narodziła się idea programów przedakcesyjnych. 
  
1. Phare
Program Phare został ustanowiony w 1989 r. i jak wskazuje akronim nazwy (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies) na początku jego beneficjentami były tylko Polska i Węgry. Program ten stanowił formę pomocy Wspólnot Europejskich, mającą na celu wsparcie przemian i transformacji jakie miały miejsce w 1989 r. Pierwsze środki Phare przeznaczane były przede wszystkim na rozwój i modernizację rolnictwa. W ramach dostępnych pieniędzy realizowano projekty w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolnego, producentów, przetwórców, przedstawicieli służb kontrolujących w zakresie europejskich standardów jakości żywności oraz wiele innych osób, których umiejętności miały strategiczne znaczenie z punktu widzenia polskiego i węgierskiego rolnictwa. Ponadto duże sumy pieniędzy przeznaczano na upowszechnianie informacji i wiedzy w zakresie polityki państwa wobec wsi oraz możliwości jakie niosła ze sobą współpraca ze Wspólnotami Europejskimi. Przekazywanymi środkami bieżąco zarządzali Pracownicy Sekcji Projektów.
Początek lat 90 XX w. był dla większości państw Europy Środkowo- Wschodniej czasem usilnych zabiegów o rozpoczęcie procedury akcesji do Wspólnot Europejskich. Państwa członkowskie chcąc bezpośrednio wspomóc kraje kandydujące przyznały dodatkowe środki finansowe, które miały sprzyjać transformacji politycznej, społecznej i przede wszystkim gospodarczej. Te pieniądze wydatkowano za pomocą już istniejącego programu Phare, którego obszar i zakres działań uległ znacznemu powiększeniu. Dodatkowo w 1997 r. program został skierowany do następnych państw (Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria oraz Słowenia). Stało się więc jasne, że Phare przekształciło się w ogromny program pomocy przedakcesyjnej dla państw kandydujących. Przyjęto dwa podstawowe priorytety w wydatkowaniu środków:
- szeroko pojęte projekty inwestycyjne- 70% budżetu Phare
- ustanowienie i wzmocnienie  solidnych podstaw instytucji publicznych- pozostałe 30% środków programu
Jedną z metod wykorzystywania dostępnych pieniędzy było realizowanie tzw. „projektów bliźniaczych”. Polegało to na delegowaniu specjalistów z krajów członkowskich Unii Europejskiej do poszczególnych organów administracji państw kandydujących, którzy przekazywali niezbędną wiedzę i umiejętności w przystosowaniu ustawodawstwa krajowego do prawa wspólnotowego, wydatkowaniu środków strukturalnych itp. poprzez doradztwo i szkolenia.
Działania Phare sprowadzały się przede wszystkim do wspierania:
- sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- rolnictwa
- szeroko pojętej oświaty łącznie ze szkoleniami
- ochrony zdrowia
W latach 1990-2003 Polska zrealizowała projekty na łączną sumę ponad 3,9 mld Euro, co czyniło ją największym beneficjentem programu. Programowanie Phare zakończyło się w 2003 r. Natomiast ostanie projekty zakończyły się w 2006 r.

2. Sapard
SAPARD był jednym z trzech programów pomocy przedakcesyjnej przeznaczonym dla 10 państw Europy Środkowo- Wschodniej kandydujących do członkostwa w UE. Jego głównym założeniem była chęć wsparcia rolnictwa krajów ubiegających się o członkostwo, dlatego też w ramach tego programu wspierano jedynie projekty służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach perspektywy finansowania 2000- 2006 na mocy Agendy 2000 przewidziano, iż na realizację SAPARD-u rocznie przeznaczonych zostało 520 mln Euro, z czego Polsce przypadło prawie 169 mln Euro w skali roku, co czyniło nasz kraj największym beneficjentem. Chcąc dysponować tymi środkami Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmuszone było przygotować konsultowany z Komisją Europejską tzw. Program Operacyjny SAPARD. Była to wnikliwa analiza sytuacji społeczno- gospodarczej polskiego rolnictwa, która wykazywała podstawowe problemy i trudności obszarów wiejskich. Odpowiedzią na te problematyczne kwestie było określenie szczegółowych celów i obszaru działań:
•  Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
•  Inwestycje w gospodarstwach rolnych
•  Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
•  Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Działanie uruchomione 3 grudnia 2003 r.)
•  Szkolenia zawodowe
•  Pomoc techniczna
Program Operacyjny SAPARD szczegółowo określał jakiego rodzaju projekty mogą być realizowane i kto może w nich uczestniczyć. Bezpośrednim wdrażaniem i zarządzeniem środkami finansowymi programu zajmowała się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadzorowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Samo finansowanie poszczególnych projektów odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 50% całości wydatków kwalifikowanych.

MenuNewsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z serwisu ePraca wpisz e-mail

[Error loading the WebPart 'NewsletterSubscription']
f:\KenticoCMS_10-04-2010\CMSWebParts\Newsletters\NewsletterSubscriptionWebPart.ascx.cs(312): error CS0103: The name 'plcFirstName' does not exist in the current context

Wyszukiwarka

Moje konto

 
Zapomniane hasło

Załóż konto

    Projek współfinansowany
    #

    Copyright 2008 Wrota Parsęty. Wszystkie prawa zastrzeżone.